phan-ung-fe304-voi-hno3

Cho phản ứng hóa học giữa Fe3O4 và dung dịch HNO3, sản phẩm khử của N+5 sinh ra tùy thuộc vào độ mạnh yếu của kim loại và nồng độ của dung dịch axit, dung dịch HNO3 đặc tác dụng với Fe3O4 cho sản phẩm khử là NO2.

phan-ung-fe304-voi-hno3

Fe3O4 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O

Fe3O4 + 10HNO3 3Fe(NO3)3 +NO2 + 5H2O
(rắn)

(nâu đen)

(dung dịch)

(không màu)

(rắn)

(trắng)

(khí)

(nâu đỏ)

(lỏng)

(không màu)

232 63 242 46 18

Điều kiện phản ứng Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 đặc

Điều kiện: Không có

Cho phản ứng Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3

Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch axit nitric HNO3 đặc

Hiện tượng Hóa học xảy ra giữa Fe3O4 và HNO3

Hiện tượng sau phản ứng thoát ra khí có màu nâu đỏ NO2

Bài tập liên quan

Bài tập 1: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)

Chọn đáp án : B

Bài tập 3 :  Cho phản ứng oxi hóa – khử: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O Tổng hệ số cân bằng của phản ứng là

A. 31
B. 20
C. 24
D. 55

Chọn đáp án : D

Bài tập 2 : Chất nào dưới đây không phản ứng với HNO3 đặc nguội

A. Zn

B. Cu

C. Fe

D. Ag

Chọn đáp án : C

Rate this post