c2h4-h2o

Khí etilen công thức hóa học là C2H4 khi tác dụng với nước có điều kiện kết quả phản ứng hóa học này diễ ra như thế nào, các bạn có thể xem cân bằng phương trình và kết quả thí nghiệm C2H4 + H2O tại đây.

c2h4-h2o
CHh4 +H2O

C2H4 + H2O Phương trình phản ứng hóa học

C2H4 là gì?

Etilen hay còn gọi là Ethylene có công thức hóa học là C2H4 đây là một chất khí, một trong các loại hidrocacbon và là một anken (alkene) đơn giản nhất có công thức hóa học là C2H4 hay CH2=CH2.

C2H4 Là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước, dễ bắt cháy và có mùi ngọt nhẹ của xạ hương.

Cho C2H4 tác dụng với nước H2O có điều kiện kết quả như sau:

C2H4 + H2\overset{H_{2} SO_{4} , t^{o} }{\rightarrow}C2H5OH

C2H4 + H2O C2H5OH
etilen (eten) nước rượu etylic
(khí) (khí) (lỏng)
(không màu) (không màu) (không màu)

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ: 300°C Xúc tác: H2SO4

Cách thực hiện phản ứng

Ta cho C2H4 tác dụng với nước kèm chất xác tác

Hiện tượng nhận biết

Ta quan sát chất sản phẩm C2H5OH (rượu etylic) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), được sinh ra.

Lúc quan sát chất tham gia C2H4 (etilen (eten)) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), H2O (nước) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Bài tập liên quan c2H4, H2O

Ví dụ 1: Etilen có tính chất vật lý nào sau đây?

A. là chất khí không màu, không mùi, tan nhiều trong nước, nhẹ hơn không khí.

B. là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

C. là chất khí màu vàng lục, mùi xốc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

D. là chất khí không màu, mùi hắc, tan trong nước, nặng hơn không khí.

Lời giải

Chọn đáp án B

Ví dụ 2 :  Cho dãy các chất: C2H2, C2H4, C2H5COOCH3, CH3CHO, CH3COOC2H5, C2H5ONa. Số chất trong dãy tạo ra C2H5OH bằng một phản ứng là

A. 3  B. 6  C. 5  D. 4

Lời giải

C2H4 + H2O → C2H5OH

CH3CHO + H2 → C2H5OH

CH3COOC2H5 + NaOH → C2H5OH + CH3COONa

C2H5ONa + HCl → C2H5OH + NaCl

Suy ra chọn đáp án D

Rate this post