A good name is better than riches

Tục ngữ A good name is better than riches, Cách sử dụng câu trong tiếng anh như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung dưới bài viết này để biết được ý nghĩa cũng như cách sử dụng câu trong tiếng anh nhé.

Tìm hiểu thêm :

A good name is better than riches là gì?

“A good name is better than riches” là một thành ngữ hoặc tục ngữ, mang ý nghĩa rằng một danh tiếng tốt, một tên tuổi đáng trọng hơn sự giàu có vật chất. Cụm từ này thường được sử dụng để nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng trung thành, sự đáng tin cậy và danh dự trong cuộc sống, và nó gợi ý rằng những giá trị này có giá trị hơn những tài sản vật chất mà chúng ta có thể sở hữu.

Ý nghĩa chính của thành ngữ này là rằng một tên tuổi tốt, danh tiếng đáng trọng là một tài sản quý giá hơn cả sự giàu có. Nó cho thấy rằng lòng trung thành, sự đáng tin cậy và danh dự có thể đem lại lợi ích và thành công vượt xa so với việc sở hữu những tài sản vật chất.

Điều quan trọng là cần xây dựng và duy trì một danh tiếng tốt, một tên tuổi đáng trọng bằng cách hành động đúng đắn, đạo đức và trung thực trong mọi việc làm. Danh tiếng này có thể mang lại sự tôn trọng và sự tin tưởng của người khác, mở ra cơ hội kinh doanh, hợp tác và thành công trong cuộc sống.

A good name is better than riches

A good name is better than riches có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa của câu “A good name is better than riches” là rằng một danh tiếng tốt, một tên tuổi đáng trọng hơn sự giàu có vật chất. Thay vì tập trung chỉ vào việc tích lũy tiền bạc và tài sản, câu này nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng trung thành, sự đáng tin cậy và danh dự trong cuộc sống.

Câu này gợi ý rằng một danh tiếng tốt có giá trị hơn cả sự giàu có vì nó mang lại lợi ích và thành công vượt xa so với việc sở hữu những tài sản vật chất. Một người có danh tiếng tốt thường được tôn trọng và được tin tưởng, và điều này mở ra cơ hội kinh doanh, hợp tác và thành công trong cuộc sống.

Danh tiếng tốt được xây dựng và duy trì bằng cách hành động đúng đắn, đạo đức và trung thực trong mọi việc làm. Một khi đã có một danh tiếng tốt, nó có thể tồn tại lâu dài và có thể là một nguồn tài sản quý giá hơn cả sự giàu có vật chất, vì nó có thể đem lại lợi ích về mặt xã hội, công việc và sự hài lòng trong cuộc sống.

Sử dụng câu A good name is better than riches trong tiếng anh

Câu “A good name is better than riches” có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau trong tiếng Anh. Dưới đây là một số ví dụ:

 1. In a conversation about success and values:
  Person A: “I think money is the key to happiness.”
  Person B: “I believe that a good name is better than riches. Having a reputation for integrity and trustworthiness is more valuable in the long run.”
 2. In a business context:
  Presentation Slide: “Building a Strong Brand: Why a Good Name is Better than Riches.”
  Speaker: “In today’s competitive market, a solid brand reputation can bring more success than mere financial resources. Customers trust companies with a good name.”
 3. Giving advice to a friend:
  Friend A: “I’m considering taking a job with a higher salary, but I’m not sure about the company’s reputation.”
  Friend B: “Remember, a good name is better than riches. It’s important to work for a reputable organization that aligns with your values and can provide long-term benefits.”
 4. Writing an article on personal values:
  Article title: “Prioritizing Values: Why A Good Name Is Better Than Riches.”
  Paragraph: “In today’s materialistic world, many individuals focus solely on accumulating wealth. However, it’s crucial to remember that personal integrity and a good reputation hold more significance in the grand scheme of life.”
 5. Reflecting on personal choices:
  Journal entry: “Today, I had the opportunity to compromise my values for financial gain. However, I stood my ground, as I firmly believe that a good name is better than riches. Maintaining my integrity is worth more to me than any monetary reward.”

Lưu ý rằng việc sử dụng câu này phụ thuộc vào ngữ cảnh và mục đích sử dụng. Câu này thường được sử dụng để tôn vinh lòng trung thành, sự đáng tin cậy và danh dự trong cuộc sống.

Rate this post