Love knows no bounds

Love knows no bounds là gì? Thể hiện điều gì? Cách sử dụng thành ngữ ra sao? Dưới đây là những thông tin liên quan về thành ngữ tình yêu. Cùng tìm hiểu để biết được nội dung là gì nhé.

Tìm hiểu thêm :

Love knows no bounds là gì?

“Love knows no bounds” là một thành ngữ tiếng Anh có nghĩa là tình yêu không biên giới, không giới hạn hoặc không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều kiện nào. Cụm từ này thể hiện ý nghĩa rằng tình yêu có khả năng vượt qua mọi trở ngại, quan hệ xa cách, khoảng cách địa lý, tuổi tác, sự khác biệt về văn hóa hoặc bất kỳ hạn chế nào khác. Nó tuyên bố rằng tình yêu có thể tồn tại và phát triển trong mọi tình huống, không bị giới hạn bởi giới hạn vật chất hoặc hành chính.

Love knows no bounds
Ý nghĩa thành ngữ Love knows no bounds

Ý nghĩa của thành ngữ “Love knows no bounds” là tình yêu không bị giới hạn hoặc hạn chế bởi bất kỳ điều kiện nào. Nó ám chỉ rằng tình yêu có thể tồn tại và trỗi dậy mạnh mẽ mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như khoảng cách địa lý, tuổi tác, giới tính, tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa hay lớp xã hội. Cụm từ này thể hiện sức mạnh của tình yêu và khẳng định rằng nó có thể truyền cảm hứng và tạo nên mối quan hệ sâu sắc và ý nghĩa mà không bị giới hạn bởi bất kỳ rào cản nào.

Sử dụng thành ngữ Love knows no bounds trong tiếng anh

Here are a few examples of how to use the phrase “Love knows no bounds” in English:

  1. Despite the long distance between them, their love knows no bounds.
  2. Their love story proves that age is just a number and that love knows no bounds.
  3. The couple’s love for each other knows no bounds, as they support and care for one another unconditionally.
  4. In times of adversity, their love for their child knows no bounds, and they will do anything to protect and nurture them.
  5. Their intercultural relationship shows that love knows no bounds and can transcend differences in language, customs, and traditions.

These examples illustrate situations where love is depicted as powerful, unrestricted, and able to overcome any obstacles or limitations.

Rate this post