No more no less

Cụm từ ” No more no less ” thường được sử dụng để so sánh hai hoặc nhiều sự vật, sự việc hoặc khía cạnh khác nhau mà không có sự chênh lệch đáng kể giữa chúng. Ngoài ra có cách hiểu nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh sử dụng, Dưới đây là thông tin về cụm từ này cùng đón đọc và hiểu thêm về nó nhé.

Tìm hiểu thêm :

Ý nghĩa của cụm từ No more no less

Cụm từ “no more no less” có nghĩa là “không nhiều hơn không ít hơn” hoặc “chính xác như vậy, không thừa cũng không thiếu”. Nó được sử dụng để nhấn mạnh rằng một mục tiêu, một số lượng hoặc một sự mô tả đang được diễn đạt là chính xác và không có sự chênh lệch hoặc sai sót.

Cụm từ này thường được sử dụng để khẳng định một sự thật hoặc một tuyên bố một cách mạnh mẽ và rõ ràng. Nó chỉ ra rằng không có sự thay đổi, không có yếu tố bổ sung hoặc thiếu sót nào trong tình huống được nêu ra.

Ví dụ:

  1. Tôi đã trả đúng số tiền bạn đề nghị, không nhiều hơn không ít hơn.
  2. Anh ta đã hoàn thành công việc đúng theo yêu cầu, không nhiều hơn không ít hơn.
  3. Chúng ta sẽ có chuyến du lịch kéo dài một tuần, không nhiều hơn không ít hơn.

Cụm từ này thường được sử dụng để đưa ra một sự xác định rõ ràng và loại trừ mọi dạng nghi ngờ, giả định hoặc biến đổi có thể xảy ra.

No more no less

Cách sử dụng câu No more no less trong tiếng anh

Câu “No more no less” có thể được sử dụng trong tiếng Anh để diễn đạt một số ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh. Dưới đây là một số cách sử dụng phổ biến của câu này:

  • Đưa ra một số liệu chính xác hoặc không có sự chênh lệch:

The recipe requires three eggs, no more no less. (Công thức yêu cầu ba quả trứng, không nhiều hơn không ít hơn.)
He completed the race in exactly five minutes, no more no less. (Anh ta hoàn thành cuộc đua trong đúng năm phút, không nhiều hơn không ít hơn.)

  • Khẳng định một sự thật không thể thay đổi:

She is the CEO of the company, no more no less. (Cô ấy là CEO của công ty, không nhiều hơn không ít hơn.)
He is guilty, no more no less. (Anh ta có tội, không nhiều hơn không ít hơn.)

  • Loại trừ bất kỳ sự thay đổi, biến đổi hoặc giả định nào:

The instructions must be followed exactly, no more no less. (Hướng dẫn phải được tuân thủ một cách chính xác, không nhiều hơn không ít hơn.)
The task should be completed by tomorrow, no more no less. (Nhiệm vụ phải hoàn thành vào ngày mai, không nhiều hơn không ít hơn.)

Câu này thường được sử dụng để tạo sự rõ ràng và khẳng định một điểm quan trọng, từ chối bất kỳ sự chênh lệch, biến đổi hay thiếu sót nào.

Rate this post