Vào trương trình học toán lớp 2 các em sẽ làm quen với công thức tính chu vi hình tứ giác bài học này cũng là cơ hội để các em ôn lại các bài tập cũ. Vậy để tính được chu vi hình tứ giác các bạn phải lắm rõ được công thức tính chu vi hình tứ giác nhé! Dưới đây là toàn bộ cách tính và bài tập ví dụ thực tế.

Chu Vi Hình Tứ Giác

Hình Tứ Giác là gì?

Định nghĩa : Hình tứ giác là một đa giác có 4 cạnh và 4 đỉnh. Tứ giác có thể là một tứ giác đơn không có cạnh đối nào cắt nhau hay là một tứ giác kép có hai cặp cạnh đối cắt nhau. Hình tứ giác có tổng các góc là 360 độ.

Các loại hình tứ giác

 • Hình tứ giác đơn
 • Hình tứ giác lồi
 • Hình tứ giác lõm
 • Hình tứ giác không đều

Các loại hình tứ giác đặc biệt.

+ Hình thang: Hình thang là tứ giác lồi có 4 cạnh. Trong đó có hai cạnh song song với nhau được gọi là hai cạnh đáy, hai cạnh còn lại được gọi là hai cạnh bên.

+ Hình thang cân: Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau.

+ Hình bình hành: Hình bình hành là hình tứ giác có các cạnh đối song song.

+ Hình chữ nhật: Hình chữ nhật là một hình tứ giác có bốn góc vuông.

+ Hình thoi: Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

+ Hình vuông: Hình vuông là hình tứ giác đều, tức là có bốn cạnh và bốn gốc bằng nhau.

Công thức và cách tính chu vi hình tứ giác

Công thức tính Chu Vi Hình Tứ Giác

Công thức như sau : Giả sử chúng ta có tứ giác có độ dài 4 cạnh lần lượt là a, b, c, d thì:

P = a + b + c + d (đvt)

Trong đó: a, b, c, d lần lượt là độ dài các cạnh của tứ giác, P là chu vi

Ví dụ :

Cho tứ giác ABCD có độ dài 4 cạnh AB = 4 cm, BC = 6 cm, CD = 5 cm, AD = 8 cm.

Chu vi tứ giác ABCD:

P = 4 + 6 + 5 + 8 = 23 (cm)

Công thức tính chu vi tứ giác đặc biệt

Công thức tính chu vi  tứ giác là hình vuông :

Công thức tính chu vi hình vuông : P = a x 4

– Trong đó:

 • a: Độ dài 1 cạnh của hình vuông.
 • P: Chu vi hình vuông.

Công thức tính chu vi hình tứ giác là hình chữ nhật

Công thức tính chu vi hình chữ nhật  :  P = (a + b) x 2

Trong đó:

 • a: Chiều rộng của hình chữ nhật.
 • b: Chiều dài của hình chữ nhật.
 • P: Chu vi hình chữ nhật.

Công thức tính chu vi hình tứ giác là hình bình hành

Công thức tính chu vi hình bình hành : P = (a + b) x 2

Trong đó:

 • P: Chu vi hình bình hành.
 • a và b: Hai cạnh nằm kề nhau của hình bình hành.

Công thức tính chu vi hình tứ giác là hình thoi

Công thức tính chu vi hình thoi : P = a x 4

Trong đó:

 • P: Chu vi hình thoi.
 • a: Độ dài một cạnh bất kỳ của hình thoi.

Công thức tính chu vi hình tứ giác là hình thang

Công thức tính chu vi hình thang là P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P: Chu vi hình thang.
 • a,b: Lần lượt là độ dài 2 cạnh đáy.
 • c,d: Lần lượt là đội dài 2 cạnh bên.
Rate this post