chữ c

Chữ C trong tiếng Anh đọc là gì? Trong tiếng anh, các bạn có biết chữ C đọc như thế nào? cách phát âm ra sao. Chữ C phát âm có giống với những chữ cái khác hay không, Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc cũng như một số cách phát âm của chữ C trong tiếng anh. Cùng theo dõi bài viết của chúng tôi nhé.

Chữ C trong tiếng Anh đọc là gì?

Chữ C được phát âm là /k/

Nhưng không ít trường hợp C sẽ được phát âm là /s/.

Cách phát âm chữ C trong tiếng anh

Chữ C được phát âm là /s/

– announce /əˈnaʊnts/ (v) thông báo

– cider /ˈsaɪdər/ (n) rượu táo

– cinema /ˈsɪnəmə / (n) rạp chiếu phim

– criticize /ˈkrɪtɪsaɪz/ (v) phê bình

– cyclical / ˈsɪklɪkəl/ (n) theo chu kỳ

– cyclone /ˈsaɪkləʊn/ (n) gió xoáy

– excise /ˈeksaɪz/ (n) thuế

– exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ (adj) hứng thú

– exercise /ˈeksəsaɪz/ (n) sự tập luyện

– fancy /ˈfæntsi/ (v) tưởng tượng

– importance /ɪmˈpɔːrtənts/ (n) sự quan trọng

– introduce /ˌɪntrəˈduːs/ (v) sản xuất

– juicy /ˈdʒuːsi/ (adj) có nhiều nước

– policy /ˈpɑːləsi/ (n) chính sách

– racehorse /ˈreɪshɔːs/ (n) ngựa đua

Tìm hiểu thêm :

chữ c

Chữ C thường được phát âm là /k/

– cacao /kəˈkaʊ/ (n) ca cao

– cactus /ˈkæktəs/ (n) cây xương rồng

– classical /ˈklæsɪkəl/ (n) cổ điển

– coach /kəʊtʃ/ (n) xe khách

– cream /kriːm/ (n) kem

– drastic /ˈdræstɪk/ (adj) mạnh mẽ, quyết liệt

Chữ C được phát âm là /ʃ/

– commercial /kəˈmɜːʃəl/ (adj) thuộc về thương mại

– delicious /dɪˈlɪʃəs/ (adj) ngon

– especially /ɪˈspeʃəli/ (adv) nhất là

– official /əˈfɪʃəl/ (adj) chính thức

– precious /ˈpreʃəs/ (adj) quý giá

– provincial /prəˈvɪntʃəl/ (n) người tỉnh lẻ

– social /ˈsəʊʃəl/ (adj) thuộc xã hội

– spacious /ˈspeɪʃəs/ (adj) rộng rãi

– special /ˈspeʃəl/ (adj) đặc biệt

– suspicious /səˈspɪʃəs/ (adj) nghi ngờ

Chữ C được phát âm là /k/

– brick /brɪk/ (n) viên gạch

– chicken /ˈtʃɪkɪn/ (n) con gà

– pick /pɪk/ (v) lấy ra, chọn ra

– sick /ˈsɪk/ (a) ốm

– soundtrack /ˈsaʊndtræk/ (n) bản nhạc phim

– stick /stɪk/ (n) cái gậy

– thick /θɪk/ (adj) dày, đậm

– truck /trʌk/ (n) xe tải

Trên đây là bài viết ” Chữ C trong tiếng Anh đọc là gì? “ và cách phát âm chuẩn trong tiếng anh, Hi vọng sẽ giúp các bạn có cách phát âm chuẩn trong giao tiếp và làm bài tập tiếng anh được tốt hơn.

Rate this post