chữ c

Chữ C trong tiếng Anh đọc là gì? Trong tiếng anh, các bạn có biết chữ C đọc như thế nào? cách phát âm ra sao. Chữ C phát âm có giống với những chữ cái khác hay không, Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc cũng như một số cách phát âm của chữ C trong tiếng anh. Cùng theo dõi bài viết của chúng tôi nhé.

Chữ C trong tiếng Anh đọc là gì?

Chữ C được phát âm là /k/

Nhưng không ít trường hợp C sẽ được phát âm là /s/.

Cách phát âm chữ C trong tiếng anh

Chữ C được phát âm là /s/

– announce /əˈnaʊnts/ (v) thông báo

– cider /ˈsaɪdər/ (n) rượu táo

– cinema /ˈsɪnəmə / (n) rạp chiếu phim

– criticize /ˈkrɪtɪsaɪz/ (v) phê bình

– cyclical / ˈsɪklɪkəl/ (n) theo chu kỳ

– cyclone /ˈsaɪkləʊn/ (n) gió xoáy

– excise /ˈeksaɪz/ (n) thuế

– exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ (adj) hứng thú

– exercise /ˈeksəsaɪz/ (n) sự tập luyện

– fancy /ˈfæntsi/ (v) tưởng tượng

– importance /ɪmˈpɔːrtənts/ (n) sự quan trọng

– introduce /ˌɪntrəˈduːs/ (v) sản xuất

– juicy /ˈdʒuːsi/ (adj) có nhiều nước

– policy /ˈpɑːləsi/ (n) chính sách

– racehorse /ˈreɪshɔːs/ (n) ngựa đua

Tìm hiểu thêm :

chữ c

Chữ C thường được phát âm là /k/

– cacao /kəˈkaʊ/ (n) ca cao

– cactus /ˈkæktəs/ (n) cây xương rồng

– classical /ˈklæsɪkəl/ (n) cổ điển

– coach /kəʊtʃ/ (n) xe khách

– cream /kriːm/ (n) kem

– drastic /ˈdræstɪk/ (adj) mạnh mẽ, quyết liệt

Chữ C được phát âm là /ʃ/

– commercial /kəˈmɜːʃəl/ (adj) thuộc về thương mại

– delicious /dɪˈlɪʃəs/ (adj) ngon

– especially /ɪˈspeʃəli/ (adv) nhất là

– official /əˈfɪʃəl/ (adj) chính thức

– precious /ˈpreʃəs/ (adj) quý giá

– provincial /prəˈvɪntʃəl/ (n) người tỉnh lẻ

– social /ˈsəʊʃəl/ (adj) thuộc xã hội

– spacious /ˈspeɪʃəs/ (adj) rộng rãi

– special /ˈspeʃəl/ (adj) đặc biệt

– suspicious /səˈspɪʃəs/ (adj) nghi ngờ

Chữ C được phát âm là /k/

– brick /brɪk/ (n) viên gạch

– chicken /ˈtʃɪkɪn/ (n) con gà

– pick /pɪk/ (v) lấy ra, chọn ra

– sick /ˈsɪk/ (a) ốm

– soundtrack /ˈsaʊndtræk/ (n) bản nhạc phim

– stick /stɪk/ (n) cái gậy

– thick /θɪk/ (adj) dày, đậm

– truck /trʌk/ (n) xe tải

Trên đây là bài viết ” Chữ C trong tiếng Anh đọc là gì? “ và cách phát âm chuẩn trong tiếng anh, Hi vọng sẽ giúp các bạn có cách phát âm chuẩn trong giao tiếp và làm bài tập tiếng anh được tốt hơn.