phát âm chữ M

Cách phát âm chữ M trong tiếng Anh, Chữ M có mấy cách đọc và làm thế nào để nhận biết được trong trường hợp nào thì học như thế nào, cách đặt lưỡi như thế nào, môi như thế nào. Cùng giải đáp những câu hỏi ở thông tin dưới đây nhé.

Cách đọc chữ M

Với âm /m/ chúng ta phải mím 2 môi để luồng không khí đi qua mũi chứ không phải miệng.

Bạn có Biết :

phát âm chữ M

Cách phát âm chữ M trong tiếng anh

Chữ M được phát âm là /m/ khi nó được viết là m, hoặc khi nó đứng trước b, n

– autumn /ˈɔːtəm/ (n) mùa thu

– charming /ˈtʃɑːmɪŋ/ (adj) đẹp, duyên dáng

– column /ˈkɑːləm/ (n) cột

– comb /koʊm/ (n) cái lược

– combine /kəmˈbaɪn/ (v) kết hợp

– comedy /ˈkɑːmədi/ (n) hài kịch

– family /ˈfæməli/ (n) gia đình

– hymn /hɪm/ (n) bài thánh ca

– imbue /ɪmˈbjuː/ (v) nhuộm

– immature /ɪməˈtʊr/ (adj) non nớt

– immigration /ɪmɪˈgreɪʃən/ (n) dân nhập cư

– maybe /ˈmeɪbi/ (adv) có thể

– mom /mɑːm/ (n) mẹ

– mommy /ˈmɑːmi/ (n) mẹ

– name /neɪm/ (n) tên

– remember /rɪˈmembər/ (v) nhớ

– small /smɑːl/ (adj) nhỏ

– summer /ˈsʌmər/ (n) mùa hè

– time /taɪm/ (n) thời gian

– tomorrow /təˈmɔːrəʊ/ (n) ngày mai

– yummy /ˈjʌmi/ (adj) ngon

Ngoại lệ

mnemonic /nɪˈmɒnɪk/ (adj) thuộc về trí nhớ

Những thông tin ở bài viết hi vọng sẽ giúp các bạn có cách phát âm chuẩn về chữ M trong tiếng anh, Cùng tìm hiểu các bài viết mới của bierelarue nhé.

 

Rate this post