tuoi-at-mui-1955-nam-2021-chon-tuoi-nao-xong-dat

Gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 năm 2021 này chọn tuổi nào xông đất đầu năm đẹp. Lựa chọn tuổi xông nhà đầu năm cho bản mệnh tuổi Ất Mùi năm Tân Sửu này được các chuyên gia lựa chọn chính xác nhất trong các tuổi của 12 con giáp đánh giá đầy đủ, dễ hiểu nhất ở đây mời anh chị tham khảo.

tuoi-at-mui-1955-nam-2021-chon-tuoi-nao-xong-dat

Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 chọn tuổi nào xông đất năm 2021 đẹp.

Tuổi chủ nhà Ất Mùi chọn tuổi xông nhà năm 2021 Quý Mão sinh năm 1963

Tuổi Quý Mão có ngũ hành là Kim Bá Kim không sinh, không khắc với Sa Trung Kim của gia chủ tuổi Ất Mùi, Chấp nhận được.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương sinh với Sa Trung Kim của tuổi Quý Mão, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Quý tương hợp với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Quý tương sinh với Ất của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Mão tam hợp với Mùi của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu, Chấp nhận được.

Tuổi chủ nhà Ất Mùi chọn tuổi xông nhà năm 2021 Quý Dậu sinh năm 1993

Tuổi Quý Dậu có ngũ hành là Kiếm Phong Kim không sinh, không khắc với Sa Trung Kim của gia chủ tuổi Ất Mùi, Chấp nhận được.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương sinh với Kiếm Phong Kim của tuổi Quý Dậu, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Quý tương hợp với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Quý tương sinh với Ất của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với Mùi của gia chủ tuổi Ất Mùi, Chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu, Rất tốt.

 

Tuổi chủ nhà Ất Mùi chọn tuổi xông nhà năm 2021 Quý Tỵ sinh năm 1953

Tuổi Quý Tỵ có ngũ hành là Trường Lưu Thủy tương hợp với Sa Trung Kim của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương khắc với Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ, Không tốt.

Thiên can của người xông nhà là Quý tương hợp với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Quý tương sinh với Ất của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Tỵ không sinh, không khắc với Mùi của gia chủ tuổi Ất Mùi, Chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Tỵ tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu, Rất tốt.

Tuổi chủ nhà Ất Mùi chọn tuổi xông nhà năm 2021 Quý Hợi sinh năm 1983

Tuổi Quý Hợi có ngũ hành là Đại Hải Thủy tương hợp với Sa Trung Kim của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ tương khắc với Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi, Không tốt.

Thiên can của người xông nhà là Quý tương hợp với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Quý tương sinh với Ất của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Hợi tam hợp với Mùi của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu, Chấp nhận được.

Tuổi chủ nhà Ất Mùi chọn tuổi xông nhà năm 2021 Đinh Tỵ Sinh năm 1977

Tuổi Đinh Tỵ có ngũ hành là Sa Trung Thổ tương sinh với Sa Trung Kim của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ không sinh, không khắc với Sa Trung Thổ của tuổi Đinh Tỵ, Chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Bính tương khắc với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Không tốt.

Thiên can của người xông nhà là Bính tương hợp với Ất của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Tỵ không sinh, không khắc với Mùi của gia chủ tuổi Ất Mùi, Chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Tỵ tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu, Rất tốt.

Tuổi chủ nhà Ất Mùi chọn tuổi xông nhà năm 2021 Đinh Hợi sinh năm 1947

Tuổi Đinh Hợi có ngũ hành là Ốc Thượng Thổ tương sinh với Sa Trung Kim của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ không sinh, không khắc với Ốc Thượng Thổ của tuổi Đinh Hợi, Chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Đinh tương khắc với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Không tốt.

Thiên can của người xông nhà là Đinh tương hợp với Ất của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Hợi tam hợp với Mùi của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu, Chấp nhận được.

Tuổi chủ nhà Ất Mùi chọn tuổi xông nhà năm 2021 Kỷ Mão Sinh năm 1999

Tuổi Kỷ Mão có ngũ hành là Thành Đầu Thổ tương sinh với Sa Trung Kim của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ không sinh, không khắc với Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão, Chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương khắc với Ất của gia chủ tuổi Ất Mùi, Không tốt.

Địa chi của người xông nhà là Mão tam hợp với Mùi của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu, Chấp nhận được.

Tuổi chủ nhà Ất Mùi chọn tuổi xông nhà năm 2021 Kỷ Dậu Sinh năm 1969

Tuổi Kỷ Dậu có ngũ hành là Đại Dịch Thổ tương sinh với Sa Trung Kim của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ không sinh, không khắc với Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu, Chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương sinh với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương khắc với Ất của gia chủ tuổi Ất Mùi, Không tốt.

Địa chi của người xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với Mùi của gia chủ tuổi Ất Mùi, Chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu, Rất tốt.

Tuổi chủ nhà Ất Mùi chọn tuổi xông nhà năm 2021 Bính Thìn sinh năm 1976

Tuổi Bính Thìn có ngũ hành là Sa Trung Thổ tương sinh với Sa Trung Kim của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ không sinh, không khắc với Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn, Chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Bính tương khắc với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Không tốt.

Thiên can của người xông nhà là Bính tương hợp với Ất của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Thìn không sinh, không khắc với Mùi của gia chủ tuổi Ất Mùi, Chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Thìn không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu, Chấp nhận được.

Tuổi chủ nhà Ất Mùi chọn tuổi xông nhà năm 2021 Bính Tuất sinh năm 1946

Tuổi Bính Tuất có ngũ hành là Ốc Thượng Thổ tương sinh với Sa Trung Kim của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Năm Tân Sửu 2021 có ngũ hành là Bích Thượng Thổ không sinh, không khắc với Ốc Thượng Thổ của tuổi Bính Tuất, Chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Bính tương khắc với Tân của năm xông nhà Tân Sửu 2021, Không tốt.

Thiên can của người xông nhà là Bính tương hợp với Ất của gia chủ tuổi Ất Mùi, Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Tuất không sinh, không khắc với Mùi của gia chủ tuổi Ất Mùi, Chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Tuất không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu, Chấp nhận được.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *