Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Trong Toán Học Lớp 4, Lớp 5 khi Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó ta thường dùng những phương pháp nào để giải các bài toán liên quan.Hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết và tìm câu trả lời cho thắc mắc của bạn nhé !

Tìm hiểu bài viết khác :

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Để tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, ta có thể sử dụng hệ phương trình. Gọi hai số cần tìm là x và y, với x và y là hai số nguyên. Giả sử tổng của hai số đó là S và tỉ số của hai số là R. Ta có các phương trình sau đây:

x + y = S (1)
x / y = R (2)

Để giải hệ phương trình này, ta có thể thực hiện các bước sau:

 1. Sắp xếp lại phương trình (2) để tách biến x:
  x = R * y
 2. Thay x bằng R * y trong phương trình (1):
  R * y + y = S
  (R + 1) * y = S
 3. Giải phương trình (R + 1) * y = S để tìm giá trị của y:
  y = S / (R + 1)
 4. Thay y vào phương trình (2) để tìm giá trị của x:
  x = R * y

Với các giá trị x và y tìm được, ta có thể xác định hai số cần tìm.

Lưu ý rằng kết quả này chỉ đúng khi tổng S, tỉ số R và hai số cần tìm x, y thoả mãn các ràng buộc và điều kiện của đề bài.

– Phương pháp giải:

+) Bước 1: vẽ sơ đồ biểu diễn hai số

+) Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau

+) Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

Số lớn = ( Tổng : tổng số phần bằng nhau ) × số phần của số lớn

Số bé = ( Tổng : tổng số phần bằng nhau ) × số phần của số bé

Bài tập minh họa phương pháp tính

Bài tập minh họa 1 :Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó ở kho thứ nhất bằng Toán lớp 4 trang 148 Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc ?

Hướng dẫn giải :

Ta có sơ đồ:

ta có sơ đồ

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Số thóc ở kho thứ nhất là:

125 : 5 × 3 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho thứ hai là:

125 – 75 = 50 (tấn)

Đáp số: Kho thứ nhất: 75 tấn;

Kho thứ hai: 50 tấn.

Bài tập minh họa 2 :Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số.Tỉ số của hai số đó làToán lớp 4 trang 148 Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó là 4/5. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải :

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99.

Ta có sơ đồ:

số 99

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là: 99 : 9 × 4 = 44

Số lớn là: 99 – 44 = 55

Đáp số: Số lớn: 55 ;

Số bé: 44.

Trên đây là những thông tin liên quan, hi vọng với bài viết này bạn sẽ giải đáp cho mình những thắc mắc nhé !

 

Rate this post