so sánh phân số với 1

So sánh phân số với 1 theo quy tắc nào? Cách So Sánh Và Bài Tập Toán Lớp 4 có những dạng nào? Hãy xem ngay cách so sánh các phân số với 1 trong bài viết này cùng chúng tôi nhé !

Tìm hiểu bài viết khác :

so sánh phân số với 1

So sánh phân số với 1 theo quy tắc nào?

Phân số có thể được so sánh với số 1 bằng cách sử dụng quy tắc so sánh phân số.

Quy tắc so sánh phân số với 1:

+) Nếu phân số lớn hơn 1, tức là tỷ số giữa tử số và mẫu số lớn hơn 1, ví dụ như 3/2, 5/4, thì phân số đó lớn hơn số 1.

Ví dụ: 3/2 > 1, 5/4 > 1.

+) Nếu phân số nhỏ hơn 1, tức là tỷ số giữa tử số và mẫu số nhỏ hơn 1, ví dụ như 1/2, 3/4, thì phân số đó nhỏ hơn số 1.

Ví dụ: 1/2 < 1, 3/4 < 1.

+) Nếu phân số bằng 1, tức là tỷ số giữa tử số và mẫu số bằng 1, ví dụ như 1/1, thì phân số đó bằng số 1.

Ví dụ: 1/1 = 1.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là một phép so sánh đơn giản giữa phân số và số 1. Trong các bài toán phức tạp hơn, cần xem xét các quy tắc khác nhau để so sánh phân số với các số khác hoặc so sánh các phân số với nhau.

 Ví dụ minh họa: So sánh các phân số sau với 1

ví dụ 3

 

 

 

Hướng dẫn giải

giải bài tập

– Giải thích chi tiết:

+) Phân số1/4 có: tử số = 1 nhỏ hơn mẫu số = 4 ==> Phân số đó nhỏ hơn 1

+) Phân số 3/7 có tử số = 3 nhỏ hơn mẫu số = 7 ==> Phân số đó nhỏ hơn 1

+) Phân số 9/5 có tử số = 9 lớn hơn mẫu số = 5 ==> Phân số đó lớn hơn 1

+) Phân số 7/3 có tử số = 7 lớn hơn mẫu số = 3 ==> Phân số đó lớn hơn 1

+) Phân số 14/15 có tử số = 14 nhỏ hơn mẫu số = 15 ==> Phân số đó nhỏ hơn 1

+) Phân số 16/16 có tử số = 16 bằng mẫu số = 16 ==> Phân số đó bằng 1

+) Phân số 14/11 có tử số = 14 lớn hơn mẫu số = 11 ==> Phân số đó lớn hơn 1

Trên đây là nội dung về ” So sánh phân số với 1 theo quy tắc nào? “ Hi vọng qua bài viết này các bạn có cách giải quyết các bài tập được giao một cách dễ dàng.

 

1/5 - (1 bình chọn)