dạng toán tổng hiệu lớp 4 có đáp án

Nội dung bài viết này sẽ giúp các em học sinh tổng hợp lại những kiến thức quan trọng về Một số dạng toán tổng hiệu lớp 4 có đáp án, Mời các bạn cùng tìm hiểu để có kiến thức luyện tập và nâng cao cách giải bài tập Toán lớp 4 nhé.

Tìm hiểu thêm :

Kiến thức cần nhớ về bài toán tổng và hiệu

1. Cách giải dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số lớp 4

Chúng ta sử dụng một trong hai cách:

Cách 1. Số lớn = (tổng + hiệu): 2, Số bé = số lớn – hiệu (hoặc tổng – số lớn)

Cách 2. Số bé = (tổng – hiệu) : 2, Số lớn = số bé + hiệu (hoặc tổng – số bé)

2. Các dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Dạng 1: Cho biết cả tổng lẫn hiệu

Dạng 2: Cho biết tổng nhưng không cho biết hiệu

Dạng 3: Cho biết hiệu nhưng không cho biết tổng : Ở phần này, các bài tập được đưa ra sẽ ẩn phần tổng, cần phải tìm tổng trước, sau đó mới áp dụng công thức và giải bài.

Dạng 4: Không cho biết cả tổng lẫn hiệu

Dạng 5: Dạng tổng hợp

dạng toán tổng hiệu lớp 4 có đáp án

Bài tập minh họa

Dạng 1: Bài toán cho biết tổng và hiệu

+ Bước 1: Tóm tắt bài toán

+ Bước 2: Tìm số bé (hoặc số lớn) bằng cách sau:

Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Số bé = (tổng – hiệu) : 2

+ Bước 3: Kết luận bài toán

Ví dụ 1: Tổng của hai số là 100, hiệu của chúng là 20. Tìm hai số đó.

Bài làm

Số lớn là:

(100 + 20) : 2 = 60

Số bé là:

100 – 60 = 40

Đáp số: Số lớn: 60

Số bé: 40

Dạng 2: Bài toán cho biết tổng nhưng ẩn hiệu

Ví dụ 2: Tuấn và Minh có tất cả 45 viên bi. Nếu Tuấn có thêm 5 viên bi thì Minh có nhiều hơn Tuấn 14 viên bi. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi.

Cách giải:

+ Bước 1: Tính tổng số viên bi mà Tuấn với Minh có sau khi Tuấn có thêm 4 viên bi.

+ Bước 2: Tính số viên bi mà Minh có theo bài toán tổng và hiệu.

+ Bước 3: Tính số viên bi ban đầu mà Tuấn có.

+ Bước 4: Kết luận bài toán.

Bài làm

Tổng số viên bi Tuấn và Minh có lúc sau là:

45 + 5 = 50 (viên bi)

Số viên bi Minh có là:

(50 + 14) : 2 = 32 (viên bi)

Số viên bi ban đầu Tuấn có là:

45 – 32 = 13 (viên bi)

Đáp số: Tuấn 13 viên bi; Minh 32 viên bi

Dạng 3: Bài toán cho biết hiệu nhưng ẩn tổng

Ví dụ 3: Tất cả học sinh của lớp xếp hàng 4 thì được 11 hàng. Số bạn gái ít hơn số bạn trai là 4 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái?

Cách giải:

+ Bước 1: Tính tổng số học sinh của lớp.

+ Bước 2: Tìm số học sinh nam và số học sinh nữ theo bài toán tổng và hiệu.

+ Bước 3: Kết luận bài toán.

Bài làm

Tổng số học sinh của lớp là:

4 x 11 = 44 (học sinh)

Số bạn gái của lớp là:

(44 – 4) : 2 = 20 (học sinh)

Số bạn trai của lớp là:

44 – 20 = 24 (học sinh)

Đáp số: 20 bạn gái; 24 bạn trai.

Dạng 4: Bài toán ẩn cả tổng và hiệu

Ví dụ 4: Hai số lẻ có tổng là số nhỏ nhất có 4 chữ số và ở giữa hai số lẻ đó có 4 số lẻ. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn:

+ Số nhỏ nhất có 4 chữ số là 1000.

+ Mỗi số lẻ cách nhau 2 đơn vị, giữa hai số có 4 số lẻ → Hai số cách nhau 2 x 4 + 2 = 10 đơn vị

Cách giải:

+ Bước 1: Tìm tổng và hiệu của hai số

+ Bước 2: Tìm số bé và số lớn theo bài toán tổng và hiệu.

+ Bước 3: Kết luận bài toán.

Bài làm

Hiệu của hai số là:

2 x 4 + 2 = 10

Số lớn là:

(1000 + 10) : 2 = 505

Số bé là:

1000 – 505 = 495

Đáp số: Số lớn 505; số bé 495

Rate this post