Dấu hiệu chia hết cho 2

Trong chương trình toán học lớp 4, Dấu hiệu chia hết cho 2 là một trong những dạng bài tập tính nhanh của các em học sinh. Từ đó có thể giúp các em có tư duy nhận biết để giải các bài tập nhanh chóng, Sau đây cùng bierelarue tìm hiểu kỹ hơn nhé.

Tìm hiểu thêm :

Dấu hiệu chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 2 là khi một số nguyên được chia hết cho 2 mà không có phần dư. Nếu một số có chữ số cuối cùng là 0, 2, 4, 6 hoặc 8, thì số đó chia hết cho 2.

Các số không tận cùng bằng 0, 2, 4, 6, 8 thì không chia hết cho 2. Hay nói cách khác: Các số tận cùng là số lẻ như 1, 3, 5, 7, 9 thì không chia hết cho 2

Ví dụ:

  • Số 10 chia hết cho 2 vì chữ số cuối cùng là 0.
  • Số 3572 chia hết cho 2 vì chữ số cuối cùng là 2.
  • Số 12345 không chia hết cho 2 vì chữ số cuối cùng là 5.

Để kiểm tra xem một số có chia hết cho 2 hay không, bạn chỉ cần xem chữ số cuối cùng của số đó.

Dấu hiệu chia hết cho 2

Các dạng bài tập thường gặp

Dạng 1: Kiểm tra một số đã cho có chia hết cho 2 hay không.

– Phương pháp giải:

+) Bước 1: Tìm chữ số tận cùng của các số đã cho.

+) Bước 2: Kết luận

– Ví dụ minh họa: Trong các số sau đây, có bao nhiêu số chia hết cho 2 ?

55; 68; 190; 5655; 3092

– Hướng dẫn giải

Số 55 và số 5655 có chữ số tận cùng là 5 nên số 55 và số 5655 không chia hết cho 2.

Số 68 có chữ số tận cùng là 8 nên số 68 chia hết cho 2.

Số 190 có chữ số tận cùng là 0 nên số 190 chia hết cho 2.

Số 3092 có chữ số tận cùng là 2 nên số 3092 chia hết cho 2.

Dạng 2: Tìm các số thỏa mãn yêu cầu cho trước.

– Phương pháp giải:

+) Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

+) Các số có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 thì không chia hết cho 2.

+) Số chia hết cho 2 là số chẵn.

+) Số không chia hết cho 2 là số lẻ.

– Ví dụ minh họa: Tìm x, biết: x chia hết cho 2 và 120 < x < 130.

– Hướng dẫn giải:

Vì x chia hết cho 2 nên x sẽ có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8. Mà 120 < x < 130 nên x có thể là các số: 122; 124; 126; 128.

Dạng 3: Xét tính chẵn, lẻ của một số

– Phương pháp giải:

Xét xem số đã cho có chia hết cho 2 hay không. Nếu số đã cho chia hết cho 2 thì số đã cho là số chẵn, nếu không chia hết cho 2 thì đó là số lẻ.

– Ví dụ minh họa: Bạn Hoa nói rằng số 9508 là số chẵn. Theo em bạn Hoa nói đúng hay sai ?

– Hướng dẫn giải:

Số 9508 có chữ số tận cùng là 8 nên số 9508 chia hết cho 2. Vì vậy số 9508 chia hết cho 2 nên số 9508 là số chẵn. Vậy bạn Loan nói đúng.

 

Rate this post