Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị Toán lớp 2 bao gồm các dạng toán chung, phương pháp giải Nhằm giúp các em học sinh lớp 2 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán một số bài toán trắc nghiệm liên quan. Hãy tìm hiểu để có thêm kiến thức chuẩn nhé.

Tìm hiểu thêm :

Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

Bài toán về thêm một số đơn vị

Cách giải bài toán có liên quan về thêm một số đơn vị

Dạng toán chung: Bài toán yêu cầu tìm giá trị của đại lượng A, biết A có giá trị thêm một số đơn vị so với B.

Phương pháp giải

– Đọc và phân tích đề

– Xác định đại lượng có giá trị lớn và bé, mối quan hệ giữa các đại lượng. Thông thường, muốn tìm giá trị của đại lượng lớn thì ta thường sử dụng phép toán cộng.

– Trình bày lời giải cho bài toán.

– Kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Bài toán về bớt một số đơn vị

Cách giải bài toán có liên quan đến bớt một số đơn vị

Dạng toán chung: Bài toán yêu cầu tìm giá trị của đại lượng A, biết giá trị của B và A có giá trị bớt một số đơn vị hơn B.

Phương pháp giải:

– Đọc và phân tích đề.

– Xác định đại lượng có giá trị lớn và bé, mối quan hệ giữa các đại lượng. Thông thường, muốn tìm giá trị của đại lượng bé hơn thì ta sử dụng phép toán trừ.

– Trình bày lời giải cho bài toán.

– Kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

Bài tập minh họa

Đề bài 1 : Đàn lợn nhà An có 15 con, mẹ đã bán 5 con. Hỏi đàn lợn nhà An còn lại bao nhiêu con?

Tóm tắt

Có: 15 con lợn

Bán: 5 con lợn

Còn lại: … con lợn?

Bài giải

Số con lợn còn lại là:

15 – 5 = 10 (con)

Đáp số: 10 con lợn.

Đề bài 2 : Trên xe có 14 bạn, đến điểm dừng có 3 bạn xuống xe. Hỏi lúc đó trên xe còn lại bao nhiêu bạn?

Tóm tắt

Có: 14 bạn

Xuống: 3 bạn

Còn lại: …bạn?

Bài giải

Số bạn còn lại trên xe là:

14 – 3 = 9 (bạn)

Đáp số: 9 bạn.

Rate this post