Nói ít làm nhiều

Actions speak louder than words là gì? Thành ngữ thể hiện tính cách bằng tiếng anh như thế nào? Tùy vào hoàn cảnh bạn giao tiếp ra sao? Dưới đây là những nội dung mà bierelarue muốn truyền tải đến cho các bạn về thành ngữ Actions speak louder than words.

Thông tin thêm :

Actions speak louder than words là gì?

“Actions speak louder than words” là một thành ngữ tiếng Anh có nghĩa là hành động có sức ảnh hưởng lớn hơn những lời nói. Thành ngữ này ám chỉ rằng những hành động thực tế và cách cư xử của một người nói lên nhiều hơn so với những lời họ nói. Nó nhấn mạnh ý tưởng rằng hành động của một người thường thể hiện chân thành, lòng tốt và ý định thực sự hơn là những lời họ nói.

Nói ít làm nhiều

Actions speak louder than words có ý nghĩa gì?

“Actions speak louder than words” có ý nghĩa rằng những hành động thực tế và cách hành xử của một người thể hiện sự quan trọng hơn và có ảnh hưởng lớn hơn so với những lời nói. Thay vì chỉ nói về những điều mình sẽ làm, việc thực hiện và thể hiện qua hành động mới thật sự chứng minh ý chí, quyết tâm và sự chân thành của người đó. Thành ngữ này nhấn mạnh rằng hành động là yếu tố quan trọng nhất để chứng minh ý định và cam kết của một người, và nó thường được sử dụng để ám chỉ rằng chỉ có hành động mới đem lại hiệu quả và thay đổi thực tế.

Sử dụng câu Actions speak louder than words bằng tiếng anh

Sure! Here are a few examples of using the phrase “Actions speak louder than words” in English:

  1. “He keeps promising to help, but I’ll believe it when I see it. After all, actions speak louder than words.”
  2. “Instead of just apologizing, show me that you’re truly sorry. Remember, actions speak louder than words.”
  3. “She talks a lot about saving the environment, but her lifestyle doesn’t reflect that. Actions speak louder than words.”
  4. “Don’t just tell me you love me, show me through your actions. Remember, actions speak louder than words.”
  5. “Actions speak louder than words, so let’s focus on what we can do to make a positive impact.”
  6. “His speech was inspiring, but I’m waiting to see if he follows through. Remember, actions speak louder than words.”

These examples highlight the importance of backing up words with tangible actions and emphasizing that actions have a stronger impact than mere verbal promises or intentions.

Rate this post