phát âm chữ F

3 Cách phát âm chữ f ( F ) trong tiếng anh sẽ được chúng tôi hướng dẫn các bạn một cách chi tiết, Cùng tìm hiểu thông tin để biết được cách đọc, cách phát âm của từ vựng chứ F nhé.

Cách đọc chữ F ( f ) trong tiếng anh

Có thể nói chữ F là chữ đơn giản nhất khi phát âm trong tiếng Anh. Vì trong hầu hết mọi trường hợp, chữ F dù là viết với một chữ hay hai chữ F (FF) đều được phát âm là /f/. Chỉ ngoại trừ trường hợp chữ F trong giới từ OF được phát âm là /v/ mà thôi. Chữ PH trong tiếng Anh cũng được phát âm là /f/.

3 Cách phát âm chữ F ( f ) trong tiếng anh

F hoặc FF được phát âm là /f/

1. affair /əˈfer/ (n) chuyện yêu đương

2. effective /ɪˈfektɪv/ (adj) có hiệu quả

3. fabulous /ˈfæbjʊləs/ (adj) tuyệt vời

4. facebook /ˈfeɪsbʊk/ (n) tên một trang mạng xã hội

5. factory /ˈfæktəri/ (n) nhà máy

6. fiction /ˈfɪkʃən/ (n) điều hư cấu

7. food /fuːd/ (n) lương thực

8. offence /əˈfents/ (n) sự phạm tội

9. staff /stæf/ (adj) nhân viên

10. stiff /ˈstɪf/ (adj) cứng

Bạn có biết :

phát âm chữ F

 

Chữ F được phát âm thành /v/ riêng với chữ OF

Chữ PH được phát âm là /f/

1. geography /dʒiˈɒgrəfi/ (n) địa lý

2. hieroglyph /ˌhaɪərəˈglɪf/ (n) mật mã

3. homophone /ˈhɑːməfəʊn/ (n) đồng âm

4. pharmacy /ˈfɑːməsi/ (n) hiệu thuốc

5. philosophy /fɪˈlɑːsəfi/ (n) triết học

6. phone /fəʊn/ (n) điện thoại

7. phonetics /fəʊˈnetɪks/ (n) ngữ âm học

8. photocopy /ˈfəʊtəʊkɒpi/ (n) máy phôtô

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này, Hi vọng đối với những bạn mới học sẽ phát âm chuẩn và chính xác từ vựng này.

Rate this post