so-lon-nhat-co-2-chu-so-khac-nhau

Trong bài tập toán các bạn sẽ phải tìm số lớn nhất hoặc số bé nhất, trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tiểu hiểu về số lớn nhất có 1, 2,3,4,5… chữ số lớn nhất số lớn nhất khác nhau có 2, 3,4,5 chữ số hoặc số chẵn, lẻ lớn nhất có chữ số… Đây là dạng bài toán mà các e cần phải vận dụng nhiều trong các bài kiểm tra tính nhanh nhé.

so-lon-nhat-co-2-chu-so-khac-nhau
Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau

Tìm số lớn nhất

Số lớn nhất có 2,3,4,5 chữ số khác nhau là

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau: 98.
Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau: 987
Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau: 9876
Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau: 98765

Số lớn nhất có 1,2,3,4,5 chữ số

Số lớn nhất có 1 chữ số : 9
Số lớn nhất có 2 chữ số : 99
Số lớn nhất có 3 chữ số : 999
Số lớn nhất có 4 chữ số : 9999
Số lớn nhất có 5 chữ số : 99999

Số chẵn lớn nhất có 2,3,4,5 chữ số

số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là : 8
số chẵn lớn nhất có 2 chữ số là : 98
số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là : 998
số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là : 9998
số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là : 99998

Số lẻ lớn nhất có 2,3,4,5 chữ số khác nhau

số lẻ lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là : 97
số lẻ lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là : 987
số lẻ lớn nhất có 4 chữ số là khác nhau : 9875
số lẻ lớn nhất có 5 chữ số là khác nhau: 98765

Số chẵn lớn nhất có 2,3,4,5 chữ số khác nhau

số chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là : 98
số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là : 986
số chẵn lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là : 9876
số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là : 98764

Số chẵn lớn nhất có 2,3,4,5 chữ số giống nhau

số chẵn lớn nhất có 2 chữ số giống nhau là : 88
số chẵn lớn nhất có 3 chữ số giống nhau là : 888
số chẵn lớn nhất có 4 chữ số giống nhau là : 8888
số chẵn lớn nhất có 5 chữ số giống nhau là : 88888

Như vậy là các bạn có thể biết được các số lớn nhất có 1,2,3,4,5 chữ số hay số chẵn lẻ lớn nhất có 2,3,4,5 chữ số khác nhau. Tương tự như vậy các em có thể lấy số lớn nhất làm bài toán tổng hiệu số lớn nhất trừ đi các số mà bài tập cho để ra đáp án nhanh nhất nhé.

Rate this post