kính già già để tuổi cho

Cụm từ “kính già, già để tuổi” có nghĩa là tôn trọng và kính sợ một người vì tuổi tác của họ. Điều này cho thấy sự tôn trọng và sự kính sợ đối với những người có tuổi tác cao hơn, cũng như sự tôn trọng đối với kinh nghiệm và sự biết bao của họ. Kính già, già để tuổi cho có ý nghĩa gì? Nói đến điều gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu những thông tin đó.

Tìm hiểu thêm :

kính già già để tuổi cho

Hãy trả lời câu hỏi :

Câu tục ngữ: “Kính già, già để tuổi cho” nói đến điều gì?

A. Lòng yêu thương con người

B. Tinh thần học hỏi

C. Tinh thần yêu nước

D. Đức tính khiêm nhường

Câu trả lời :

Câu tục ngữ: “Kính già, già để tuổi cho” nói đến lòng yêu thương con người. Biểu hiện bằng sự kính trọng, thương yêu người già sẽ mang lại phước đức cho mình, phước càng nhiều, sống càng thọ

Chọn đáp án A

 

 

Rate this post